maja 26, 2017

KONKURS! Wygraj prezent dla swojego dziecka!

Dzień Dziecka tuż, tuż. Z tej okazji mam dla Was konkurs! Do wygrania zestaw Play-Doh Tonw!

 Play-Doh to znana wszystkim marka produkująca ciastolinę. Ciastolina to  mieszanka mąki, soli, wody, dodatków antypleśniejących. Można z niej lepić, ugniatać, formować - jednym słowem tylko możesz z niej stworzyć wszystko to, na co najdzie Cię ochota. Co daje zabawa ciastoliną? Rozbudza kreatywność i wyobraźnię, jest świetną zabawą dla paluszków.
 
ciastolina play doh

 

Zestaw kreatywny od Play -Doh z serii Town "Dostawa pizzy" to doskonała zabawa dla całej rodziny. Wskocz na skuter i pomóż dostawcy pizzy dowieźć zamówione jedzenie na czas!
Zestaw zawiera jeden pojazd, jedną figurkę, dodatki, trzy tuby ciastoliny Play-Doh.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I WYGRAJ ZESTAW PLAY-DOH! Co zrobić, aby wygrać? W komentarzu pod tym artykułem ZŁÓŻ ŻYCZENIA SWOJEMU DZIECKU Z OKAZJI JEGO ŚWIĘTA! Najlepsze wypowiedzi zostaną nagrodzone!

Konkurs trwa od 26.05.2017 do 31.05.2017! 

Zapraszam do zabawy!


---
REGULAMIN KONKURSU
” Konkurs na wypasie z okazji Dnia Dziecka”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu ”Konkurs na wypasie z okazji Dnia Dziecka ” zwany dalej konkursem, jest Mama na wypasie.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mama na wypasie
zwany dalej „Fundatorem”.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.mamanawypasie.blogspot.com Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 26 maja 2017 do dnia 31 maja 2017 roku, do godz. 24:00.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 26 maja 2017 do dnia 31 maja 2017, do godz. 24:00 dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa będzie polegało na wykonaniu zadania konkursowego.
3. Zadanie konkursowe uczestników: W komentarzu pod artykułem złóż życzenia swojemu dziecku z okazji jego święta!
Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców
4. Każdy komentarz zamieszczony pod tym artykułem umieszczony w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 01 czerwca 2017  komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając jednego zwycięzcę.
4. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie jest zestaw ciastoliny Play-Doh z serii Town.
2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY
1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 01 czerwca 2017 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 26.05.2017 do dnia 31.05.2017, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
4. Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
5. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
6. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
7. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
8. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.mamanawypasie.blogspot.com
9. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu. W treści maila Zwycięzca powinien podać model wybranego przez siebie obuwia oraz rozmiar.
10. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji dot. wygranej oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 9, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 14 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
11. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.
6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.mamanawypasie.blogspot.com
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9 komentarzy:

 1. Najlepszego wszystkim dzieciom.

  OdpowiedzUsuń
 2. Wytrwałości w dążeniu do celu, zdrowia przez całe życie i uśmiechu na twarzy, który otwiera każde drzwi ;)Natii6560@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Moje kochane dzieci życzę Wam:uśmiechu na twarzy,
  niech Wam przez całe życie szczęście darzy.
  Byście na sobie nawzajem mogli zawsze polegać,
  wspólnymi siłami żadnym smutkom nie dać.
  Dążcie do celu, nie zważając na przeszkody,
  zawsze wychodzi słońce po dniach niepogody.
  Żebyście powiedzieć mogli:"mama jest zawsze na wypasie"
  Ona przecież starczej demencji nigdy nie da się!
  domeq14@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochani synkowie. Moje zyczenia dla was na najblizszy czas sa dla każdego z Was zupelnie różne, lecz takie same na reszte zycia... Dla Ciebie Oliwierku najlepsze życzenia związane ze szkołą, z którą przygodę zaczynasz we wrześniu. Wytrwałości w dążeniu do Twoich niedużych, ale jakże ważnych celów. Dla Ciebie Franiu, który mieszkasz w brzuszku ślę życzenia, abyś urodził się zdrowy i silny. Mieszkaj synku tam w tym domku jak najdłużej, mama będzie robić wszystko żeby Ci to ułatwić i żeby było Ci tam jak najlepiej. Życzę Wam kochane moje dzieci, abyście uśmiechały się szeroko, jak najwięcej. Życzę Wam aby zawsze dla Was świeciło słoneczko, a jeśli nawet zajdzie za chmurki, to patrzcie na nie z radością. Życzę Wam żebyście potrafili szanować, a wtedy spotka Was to samo. I życzę Wam miłości do siebie wzajemnie, abyście zawsze mogli na siebie liczyć i aby nic nie zakłóciło Waszej braterskiej więzi. Kocham Was!! Mama

  OdpowiedzUsuń
 5. Synku, życzę Ci byś zawsze miał w sobie tyle ciekawości świata ile teraz.
  By Twój upór i determinacja pomagały Ci w spełnianiu marzeń.
  Żebyś wierzył w siebie i nie bał sie sięgać po rzeczy pozornie niemożliwe.
  Byś miał przy sobie rodzinę i przyjaciół ktorzy beda się cieszyć Twoimi sukcesami i pomagać znieść porażki.
  Żebyś zawsze miał się fo kogo zwrócić o pomoc.
  Żebyś robił to co kochasz.
  Żebyś umiał dostrzegać piękno w małych rzeczach.
  A najbardziej życzę Ci byś był szczęśliwy i zdrowy.
  Dziekuje, że mogę być Twoją mamą.

  OdpowiedzUsuń
 6. Drogie córeczki!
  W dniu Waszego święta
  Niech mama z tatą pamięta
  Czy dzieci duże czy małe
  Należą im się atrakcje wspaniałe.
  Więc życzę prezentów wyśnionych,
  Mnóstwo zabawek wymarzonych,
  Na stole najlepszych słodkości,
  W domu upragnionych gości.
  I rodziców czułych i kochających,
  Nigdzie się tego dnia nie śpieszących,
  Zajęcia niech zostawią na boku,
  W ten szczególny dla Was dzień w roku.
  Niech przyłączą się do zabawy,
  Dzień Pociechom swoim zorganizują ciekawy
  Może kino, plac zabaw czy wycieczka,
  A wieczorem wierszyki bądź bajeczka.
  Więc bądźcie bardzo szczęśliwe,
  Uśmiechy wysyłajcie zaraźliwe.
  mama Wiesia
  wiesia-21@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 7. W dniu waszego święta życzę Wam aby każde dziecko na tym świecie miało kochającą mamusię i tatusia. Żeby każdy dzień był dla Was fantastyczną i niezapomnianą przygodą. Żeby każda dziecięca trudność była rozwiązywana wraz z rodzicami. No i na koniec życzę Wam aby codziennie na waszych buźkach gościł uśmiech bo ten uśmiech potrafi rozjaśnić każdy najpochmurniejszy dzień. Adaqwert@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 8. Gwiazdko moja! Życzę Ci żebyś zawsze mogła robić to co przynosi Ci radość i by Twoja buzia promieniała szczęściem jak teraz, gdy spędzasz czas przy zabawie razem z najbliższymi :)

  OdpowiedzUsuń
 9. Kochany Synku, mama składa Ci życzenia,
  Każdego dnia od Twojego urodzenia,
  Bądź silny i zdrowy, tak jak do tej pory,
  Do chorób i lenistwa nigdy nie bądź skory,
  Miej w sobie energii dużo na wspólne zabawy,
  Miej swoją wyobraźnie na zabawkowe sprawy,
  Z ciekawością odkrywaj nowe świata strony,
  I bądź jak zawsze wszystkim ucieszony.
  Kochany Synku, bądź zawsze szczęśliwy,
  Dla wszystkich dookoła zawsze życzliwy,
  I pamiętaj Kochany, że rodzice Cię Kochają,
  I na wartościowego mężczyznę na pewno wychowają.

  OdpowiedzUsuń

Podobał Ci się tekst? Zostaw swój komentarz

Copyright © 2016 Mama na wypasie , Blogger